Refurbished Mac Pro - 2x Xeon Dual Core 2.66 GHz (4 cores total) 4GB RAM