Nashbar Men's Derby Softshell Jacket for $36.39 + $6.99 s&h