Iron Free Cotton Khaki - Pleated: Two Pair for $24.99 shipped